Generalforsamling 2018

2018-03-24

Der indkaldes til den årlige generalforsamling, som afholdes 24. marts 2018, kl. 10.00. Sted: DVK standen på Bilmessen & Brugtmarked, Dr. Margrethehallerne, Fredericia. Dagsorden: I følge vedtægterne. Se også referat under dette punkt.


Referat fra Generalforsamling

Tidspunkt: 24. marts 2018, kl. 10.00 til 11.00.

Sted: DVK stand, Dr. Margrethehallerne,
Fredericia

Generalforsamlingens leder: Jørn Krogh

Fremmødte: 15 personer

Referent: Bent Nielsen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning

4. Regnskab og fastlæggelse af næste års kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg ifølge § 8,

Kenneth Von Villadsen og Bent Nielsen, begge modtager genvalg

7. Næste års program

8. Eventuelt

Ad. 1. Benny (og Anni) Mørup, blev valgt til dirigent.

Ad. 2. Bent Nielsen, blev valgt til referent

Ad. 3. Jørn gennemgik årets gang for foreningens første år, hvor medlemstallet var nået op på 26, fra 12 medlemmer ved den stiftende generalforsamling i 2017. Herefter en grundig gennemgang af klubbens aktiviteter, herunder deltagelse i flere udstillinger og træf, hvor Datsun bilerne altid vækker stor opsigt. Specielt deltagelse på DVK's stand i Fredericia i oktober, havde været meget givende for klubben.

Klubbens første træf var blevet afholdt på Mols, første weekend i september, endda i rigtig godt vejr. Otte biler og 12 personer havde deltaget med udstilling på Torvet i Ebeltoft, smuk køretur til Slettehage Fyr med indlagt bakke konkurrence og køretur gennem Mols Bjerge. Se også formandens skriftelige beretning.

Efter beretningen nogle supplerende bemærkninger fra medlemmerne, herunder omgivelserne for afholdelse af generalforsamlingen på DVK standen. Jes tilbød at lægge lokaler til næste års generalforsamling, dette blev godt modtaget og besluttet af forsamlingen.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

Ad. 4. Bent gennemgik et meget lille regnskab, med to transaktioner, DVK havde bevilliget træftilskud og sponsorbidrag på kr. 1.000,00, hvor der var forbrugt kr. 415,50 til køb af domænenavn.                Saldo kr. 584,50.

Debat angående behov for et egentlig kontingent til foreningen og forholdet til DVK. Det besluttedes at fastholde nuværende konstruktion, med opfordring til medlemskab af DVK. Punktet vil blive gennemgået af bestyrelsen og igen være punkt på næste års generalforsamling.

Ad. 5. Der var ikke indkomne forslag.

Ad. 6. Kenneth Von Villadsen og Bent Nielsen blev genvalgt for to år uden modkandidater. Nyvalgte suppleanter: Benny Mørup og Jes Kleister, valgt for et år.

Ad. 7. Formanden opfordrede medlemmerne til deltagelse i forskellige træf, hvor det var muligt, gerne med klubbens banner, som kan bestilles hos Bent.

Forslag om udarbejdelse af en klubfolder med oplysninger om klubben og indmeldelses blanket, som kan uddeles til interesserede. Bent skal forsøge at udarbejde en enkel info-folder.

Kirsten og Lauge foreslog at afholde Klubtræf 2018 på Fyn, hvorefter der blev nedsat en arbejdsgruppe til forberedelser, bestående af Kirsten, Lauge og Jørn.

Ad. 8. Klubbens hjemmeside havde fået 1642 klik, siden oprettelse den 2. februar 2018.Ifølge DVK's Medlems- ogkøretøjsliste 2018, findes der 20 DVK medlemmer som er registret med en Datsun,men ikke medlem af Dansk Datsun Klub, bestyrelsen vil efterfølgende kontakte disse DVK medlemmer med info om DDK og opfordring om indmeldelse i DDK.

Jørn takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og takkede Anni og Benny for god ledelse af generalforsamlingen.

Referatet er d. 28. marts 2018, godkendt
af Benny Mørup, dirigent.