Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Dansk Datsun Klub.

§1. Navn:
Klubbens navn er "Dansk Datsun klub". Klubbens hjemsted er formandens
adresse.

§2. Formål:
Klubbens formål er at virke som samlingssted for ejere af alle Datsun og Nissan 
modeller, og virke for bevarelsen af disse modeller.

Klubben vil tillige være et forum for udveksling og fremskaffelse af reservedele og ekspertise på alle niveauer. Der vil til fremme af dette, blive arrangeret mindst et årligt træf.

§3. Medlemskab:

Enhver med seriøs interesse for Datsun og Nissan kan, mod at betale et kontingent til Dansk Datsun Klub blive medlem af klubben. Dansk Datsun Klub er underklub af Dansk Veteranbil Klub, hvorfor alle medlemmer opfordres til medlemskab af DVK.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem af Dansk Datsun Klub, udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren.

§4. Kontingent:
Det årlige kontingent beløb er forfalden til betaling hver den 1. januar og betales forud. Indmeldelseskontingentet dækker perioden frem til førstkommende forfaldsdag. Ved kontingentrestance ud over en måned, for hvilket der er rykket en gang, fortabes medlemskabet. Ved genindmeldelse betales kontingent.

§5. Eksklusion:
Beslutning om eksklusion af et medlem kan træffes af bestyrelsen, hvis medlemmet gennem sin optræden har vist, at han/hun ikke respekterer de af klubben givne bestemmelser eller på anden måde skader klubben.
En sådan beslutning kan af den ekskluderede appelleres til den førstkommende ordinære generalforsamling.

§6. Generalforsamling:
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og
indkaldes med mindst 4 ugers varsel, ved mail til hvert medlem med dagsorden, tid og sted, på Facebook-Dansk Datsun Klub og eventuel offentliggørelse i Veteran Tidende, med tid og sted.

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning
4. Regnskab og fastlæggelse af næste års kontingent.
5. Indkomne forslag
6. Valg ifølge §8
7. Næste års program
8. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsam- lingen og foreligge skriftligt. Dette gælder også lovændringer. Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemme
flertal. Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning, dog skriftligt, hvis der er én der ønsker det.

§7. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal i begge tilfælde indkaldes med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

§8. Bestyrelsen:
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og er klubbens besluttende organ.
Bestyrelsen består af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 kasserer. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.    1 
bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. 2 suppleanter og 1 revisor, vælges hvert år. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand samt næstformand og kasserer ved førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.

§9. Regnskab:
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§10. Klubbens opløsning:
Forslag til klubbens opløsning kan kun vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og kun med 3/4 flertal af klubbens stemmeberettigede medlemmer.
Eventuelle aktiver overdrages til Dansk Veteranbil Klub.

Vedtægterne vedtaget på stiftende generalforsamling, d. 25. marts 2017 og rettet på generalforsamling, d. 6. april 2019, samt d. 2. april 2022.