Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Dansk Datsun Klub.

§1. Navn:
Klubbens navn er "Dansk Datsun klub". Klubbens hjemsted er formandens
adresse.

§2. Formål:
Klubbens formål er at virke som samlingssted for ejere af alle Datsun modeller,
og virke for bevarelsen af disse modeller.
Klubben vil tillige være et forum for udveksling og fremskaffelse af
reservedele og ekspertise på alle niveauer. Der vil til fremme af dette blive arrangeret mindst et årligt træf.

§3. Medlemskab:

Enhver med seriøs interesse for Datsun kan, mod at betale et kontingent til Dansk Datsun Klub              blive medlem af klubben. Dansk Datsun Klub er underklub af Dansk Veteranbil Klub, hvorfor alle medlemmer opfordres til medlemskab af DVK.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem af Dansk Datsun Klub, udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren.

§4. Kontingent:
Det årlige kontingent beløb er forfalden til betaling hver den 1. januar og betales
forud. Indmeldelseskontingentet dækker perioden frem til førstkommende
forfaldsdag. Ved kontingentrestance ud over en måned, for hvilket der er rykket
en gang, fortabes medlemskabet.
Ved genindmeldelse betales kontingent.

§5. Eksklusion:
Beslutning om eksklusion af et medlem kan træffes af bestyrelsen, hvis
medlemmet gennem sin optræden har vist, at han/hun ikke respekterer de af
klubben givne bestemmelser eller på anden måde skader klubben.
En sådan beslutning kan af den ekskluderede appelleres til den førstkommende
ordinære generalforsamling.

§6. Generalforsamling:
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Enhver lovlig indkaldt
generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers
antal. Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og
indkaldes med mindst 4 ugers varsel, ved mail til hvert medlem med dagsorden,
tid og sted, på Facebook-Dansk Datsun Forum og eventuel offentliggørelse i
Veteran Tidende, med tid og sted.


1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning
4. Regnskab og fastlæggelse af næste års kontingent.
5. Indkomne forslag
6. Valg ifølge §8
7. Næste års program
8. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og foreligge skriftligt. Dette
gælder også lovændringer. Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemme
flertal. Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning, dog skriftligt, hvis
der er én der ønsker det.

§7. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen,
eller når mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom. Den
ekstraordinære generalforsamling skal i begge tilfælde indkaldes med 14 dages
varsel og med angivelse af dagsorden.

§8. Bestyrelsen:
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og er klubbens besluttende
organ.
Bestyrelsen består af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 kasserer. 2
bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. 2
suppleanter og 1 revisor, vælges hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv
med formand samt næstformand og kasserer ved førstkommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.

§9. Regnskab:
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§10. Klubbens opløsning:
Forslag til klubbens opløsning kan kun vedtages på en ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling og kun med 3/4 flertal af klubbens
stemmeberettigede medlemmer.
Eventuelle aktiver overdrages til Dansk Veteranbil Klub.

Vedtægterne vedtaget på stiftende generalforsamling, d. 25. marts 2017 og sidst rettet på generalforsamling, d. 6. april 2019.