Generalforsamling 2019. Se mere

2019-04-06

Sted: Holtbakken 3, 7000 Fredericia. Tidspunkt: 6. april 2019, Kl. 14.30. Dagsorden i følge vedtægterne.                                                                               Bestyrelsen vil fremkomme med forslag til ændringer af vedtægterne. Udsendes senere fra formanden.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og foreligge skriftligt.

Der gøres samtidig opmærksom på, at i følge nuværende vedtægter §6, skal generalforsamlingen afholdes i marts måned. Dette er ikke muligt til årets generalforsamling, da Klubben altid afholder generalforsamling samme lørdag, som der afholdes Bilmesse i Fredericia, som i år afholdes 6-7. april.

Jes Kleister, har tilbudt at ligge lokaler til, hvor vi er sikret ro til gennemførelse af generalforsamlingen. Tidspunktet er tilpasset eventuelt besøg samme dag på Bilmessen & Brugtmarkedet i Dr.Margrethe Hallerne, Fredericia. Der er ca. 5 -10 min. kørsel fra hallerne til Jes.

Referat fra generalforsamling, d. 6. april 2019, kl. 14.30 - 16.00


Dagsorden:

- Valg af dirigent

- Valg af referent

- Beretning

- Regnskab og fastlæggelse af næste års kontingent

- Indkomne forslag

- Valg iflg. §8

- Næste års program

- Evt.

Referat:

- Bent er dirigent.

- Jes er referent.

- Beretning:

Formandens beretning:

Kenneth er af personlige årsager trådt ud af bestyrelsen, og
Benny er indtrådt i stedet

Vi er oppe på 27 medlemmer, der arbejdes til kontakt til DVK
medlemmer, der ikke pt. har tilknytning til Datsunklubben.

Dansk Datsun Forum på FB, bliver flittigt besøgt, og
Nissan/Datsun siden er også spændende for os Datsun ejere.

Der er stor interesse for hjemmesiden Datsundanmark, ca.
15000 besøg på siden iflg. Bent.

Kort om sommertræffet i 2018- der var stor tilfredshed med
programmet mv. på Løgismose camping. Tak for indsatsen til Kirsten og Lauge.

Info om diverse dele til Datsun, som klubben ligger inde med
eller har kontakter til.

Klubtøj- der arbejdes
videre på forskellige muligheder. Formandens beretning godkendt!

-

-Regnskab og fastlæggelse af næste års kontingent. Bent
fremlagde og gennemgik regnskab. På klubbens konto står der pt. 1639,56 kr.

Fastlæggelse af næste års kontingent.

Forslag til kontingent er 100 kr pr. år, er vedtaget.
Gældende fra 1. Januar 2020.

- Indkomne forslag:

Forslag fra bestyrelsen vedr. vedtægtsændringer - nuværende
paragraf 3: Medlemsskab:

Enhver med seriøs interesse for Datsun kan, mod at betale et
kontingent til DVK blive medlem af Dansk Datsunklub. Indmeldelse kan ske ved
henvendelse til bestyrelsens medlem af Dansk Datsunklub. Udmeldelse skal ske
skriftligt til kassereren.

Paragraf 3 ændres til:

Medlemskab:

Enhver med seriøs interesse for Datsun kan, mod at betale et
kontingent til Dansk Datsunklub, blive medlem af klubben. Dansk Datsunklub er
under klub af DVK, hvorfor alle medlemmer opfordres til medlemskab af DVK.
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsesmedlem af Dansk Datsunklub.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

Forslaget er enstemmigt godkendt!

Paragraf 6: Tidspunkt for generalforsamling ændres fra marts
måned til inden udgangen af april måned.

- Valg iflg. paragraf 8:

Formand på valg. Jørn genopstiller og er genvalgt.

-Næste års program:

Classic race i Aarhus lørdag den 18. Maj. Der bliver forsøgt
at lave en samlet japaner udstilling. Bent står for tilmelding. Der arbejdes på
sommertræf på Krakær camping. Nærmere oplysninger kommer senere.

- Evt.

Der er forslag om Datsunstand på stumpe marked til
efteråret. Der bliver arbejdet videre med forslaget.

Næste års generalforsamling bliver igen holdt ved Jes i
Fredericia.

Referent: Jes.